Seznam upálených je seznam zatvrzelých nebo znovu upadlých heterodoxních, které církev, především katolická, nechala upálit. Je seřazen chronologicky, podle data popravy. Na hispánském poloostrově auto-da-fé probíhala v letech 1481–1826, v Mexiku v letech 1528–1850. Basil Lékař († 1118) – mnich a lékař, vůdce bogomilů v Konstantinopoli; v roce 1115 ho císař Alexios I. Komnenos uvěznil, a protože se nezřekl svých bludů, byl upálen.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
  • Seznam upálených je seznam zatvrzelých nebo znovu upadlých heterodoxních, které církev, především katolická, nechala upálit. Je seřazen chronologicky, podle data popravy. Na hispánském poloostrově auto-da-fé probíhala v letech 1481–1826, v Mexiku v letech 1528–1850. Basil Lékař († 1118) – mnich a lékař, vůdce bogomilů v Konstantinopoli; v roce 1115 ho císař Alexios I. Komnenos uvěznil, a protože se nezřekl svých bludů, byl upálen. Arnold z Brescie († 1155) Gerard Segarelli († 1300) – mladý řemeslník ze vsi Alzana u Parmy, zakladatel hnutí tzv. apoštolských bratří, které vzniklo koncem 13. století v severní Itálii pod vlivem učení Jáchyma z Fiore. Kázal život v apoštolské prostotě, chudobě a blízký příchod království Božícho. V roce 1300 byl jako kacíř v Parmě upálen. Manfréda z Pirovana († 1300) Ondřej Saramita (Andrea Saramita, † 1300) – milánský měšťan, představitel křesťanského hnutí vilemínitů. Byl upálen jako kacíř. Fra Dolcino († 1307) Jacques de Molay (1243–1314) – velmistr templářů upálen spolu se svými muži Jan Hus (1371–1415) Jeroným Pražský (1365–1416) John Oldcastle († 1417) – anglický šlechtic, vůdce lollardů. Dne 14. prosince 1417 byl odsouzen jako zrádce a nenapravitelný kacíř k smrti upálením. Ještě téhož dne byl popraven, není však jisté, zda byl upálen zaživa. Patrně byl napřed oběšen a pak bylo jeho tělo spáleno. Mikuláš z Drážďan († 1417) – německý teolog, jenž působil též v Praze Jan Nákvasa († listopad 1419) – původně dominikánský mnich, pak husitský kněz. Dostal se do rukou německých katolíků a ti ho jako kacíře v Bavorsku upálili. dva břevnovští benediktýni (6. června 1420) – upáleni tábority, poněvadž nechtěli souhlasit s přijímáním z kalicha Petr z Drážďan († po roce 1420) – německý reformační teolog, jenž působil též v Praze Petr Hromádka († únor 1421) – upálen spolu se dvěma kněžími táborskými v Chrudimi Petr Kániš (duben 1421) – upálen s více než 40 stoupenci Štěpán Jaroměřský (16. 5. 1421) – dne 15. května 1421 se Jaroměř poddala husitskému vojsku. Následujícího dne (16. 5.) bylo upáleno jedenadvacet kněží, kteří nechtěli souhlasit se čtyřmi artikuly. Dle tvrzení Ludolfa Zaháňského probošt Štěpán prý obdržel milost, ale odmítl ji, neboť chtěl trpět s ostatními. Martin Húska (srpen 1421) Johann von Drändorf (také Draendorf, † 17.2.1425) – urozený Sas, jenž v letech 1411–1421 pobýval v českých zemích a od roku 1417 působil jako kněz v jižních Čechách. Po návratu do Německa byl jako hlasatel myšlenek Viklefa a valdenských pronásledován inkvizicí a 17. února 1425 v Heidelbergu upálen. Peter Turnow (také Turnov či Turnau, † 11.6.1425) – syn bohatého pruského měšťana. Studoval v Praze a v Boloni, kde získal titul bakaláře. Ve Špýru se stal lektorem katedrální školy. Za propagaci husitských názorů byl upálen v Udenheimu dne 11. června 1425. Sv. Johanka z Arku (1412–1431) Pavel Kravař († 1433) – lékař, husitský emisar, upálen ve Skotsku jako kacíř 23. července 1433 táborité a sirotci zajatí v bitvě u Lipan (1434) Hans Böhm (1458–1476) – německý lidový kazatel a náboženský blouznivec Girolamo Savonarola (1452–1498) Jean Vallière († 8.8.1523) – francouzský řeholník z řádu augustiniánů, později stoupenec Martina Luthera. Byl odsouzen k smrti jako kacíř a upálen. Je považován za první oběť pronásledování protestantů (hugenotů) ve Francii. Michael Sattler († 20.5.1527) – původně benediktinský mnich, později jeden z prvních vůdců novokřtěneckého hnutí. Upálen jako kacíř v květnu 1527. Balthasar Hubmaier (1485–1528) – doktor teologie, anabaptista – moravský habán Wolfgang Brandhuber, Hans Mittermeier [uváděn i jako Mittermaier či Niedermaier] († 1529) – spolu s dalšími několika desítkami novokřtěnců byli v roce 1529 jako kacíři odsouzeni k smrti v Linci. Někteří odsouzenci byli upáleni, jiní byli sťati. Prameny neumožňují určit, jakého způsobu popravy bylo užito u jednotlivých členů skupiny. Michael Kürschner († 2.6.1529) – novokřtěnec, upálen jako kacíř 2. června 1529. George Blaurock (1491–1529) – švýcarský novokřtěnec, původně katolický kněz. Upálen jako kacíř 6. září 1529. Hans Langegger († 6.9.1529) – novokřtěnec, upálen jako kacíř 6. září 1529. Solomon Molcho (1500–1532) – Žid, marrano a odpadlík od křesťanství; byl odsouzen k smrti a upálen. William Tyndale (1490–1536) – popraven za překlad Bible do angličtiny snahou Jindřicha VIII. a anglikánské církve Jakob Hutter († 1536) – anabaptista - moravský habán John Forest († 22.5.1538) - katolík, odpůrce církevní politiky Jindřicha VIII. Paulus van Drunen († 9.9.1538) – novokřtěnec, jenž byl spolu s třemi svými souvěrci upálen jako kacíř dne 9. září 1538 Francisco de San Roman († asi 1544) – španělský protestant George Wishart (1513–1546) – skotský náboženský reformátor, protestant, upálen jako kacíř 1. března 1546 Étienne Dolet (1509–1546) – francouzský humanista, obviněn z ateismu, upálen jako kacíř 3. srpna 1546 v Paříži Joan Bocher (také Boucher, † 2.5.1550) – anglická anabaptistka, která byla upálena jako kacířka 2. května 1550. Michael Servetus (1511–1553) – lékař, teolog upálený jako unitář Hugh Latimer (1485–16.10.1555) – protestantský teolog upálený za vlády Marie Krvavé Nicholas Ridley (1500–16.10.1555) – protestantský teolog upálený za vlády Marie Krvavé Thomas Cranmer (1489–1556) – protestantský teolog upálený za vlády Marie Krvavé Pietro Carnesecchi (1508–1567) – italský humanista, jenž sympatizoval s protestantskými myšlenkami. Věznila ho inkvizice; jako kacíř byl dne 1. října 1567 veřejně sťat a jeho tělo bylo spáleno. Giordano Bruno (1548–1600) – italský dominikánský mnich a filozof. Pro obvinění z kacířství ho věznila inkvizice, dne 17. února 1600 byl upálen zaživa. Giulio Cesare Vanini (1585–1619) – italský renesanční filosof, upálen pro bezbožnost Protopop Avvakum (1620–1682) – odsouzený pravoslavnou církví, vůdce starověrců. Kryštof Alois Lautner (1622–1685) – šumperský děkan obviněný z čarodějnictví Beatriz Kimpa Vita (1684–1706) – vůdkyně povstání proti Portugalcům v Kongu. Stala se iniciátorkou nového křesťanského hnutí a hlásala, že Ježíš Kristus se narodil v Kongu. Byla upálena jako kacířka na příkaz kapucínských mnichů. Maria Barbara Carillo (1625–1721) – upálena v Madridu z podnětu inkvizice za kacířství a za tajné praktikování židovského náboženství. António José da Silva (1705–1739) – Žid, marrano, spisovatel komedií. Pro kacířství byl vězněn inkvizicí a po dvou letech odsouzen k smrti. Upálen byl 18. října 1739, jeho manželka nedlouho po něm. François-Jean de la Barre (1745–1766) – francouzský šlechtic, volnomyšlenkář, odsouzený za rouhání k trestu smrti upálením. Dne 1. července 1766 byl sťat a jeho tělo bylo spáleno i s výtiskem Voltairova Filozofického slovníku, jenž byl u odsouzence nalezen. ↑ Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. 4 díl. V Praze: J. Otto, 1891. 1026 s. cnb000277218. [Heslo „Bogomilové", s. 243.]↑ Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. 2. díl. V Praze: J. Otto, 1889. 1141 s. cnb000277218. S. 534.↑ ŘÍČAN, Rudolf a MOLNÁR, Amedeo. Dvanáct století církevních dějin. První souborné vydání. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1973. 501 s. cnb000465177. S. 475.↑ KRYŠTŮFEK, František Xaver. Všeobecný církevní dějepis. Díl druhý, Středověk. Čásť druhá, Květ středověku a klesání jeho ke konci; od papeže Řehoře VII. až do pseudoreformace (1073-1517). V Praze: Cyrillo-Methodějská knihtiskárna (J. Zeman a spol.), 1889. 818 s. cnb000286100. S. 366–367.↑ Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. 16. díl. V Praze: J. Otto, 1900. 1058 s. cnb000277218. S. 300.↑ KAŇÁK, Miloslav. John Viklef: život a dílo anglického Husova předchůdce. Vyd. 1. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1973. 233 s. cnb000457084. S. 49–51.↑ Slovník českých filosofů: Mikuláš z Drážďan [online]. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně [cit. 2018-10-09]. Dostupné online. ↑ VAVŘINEC Z BŘEZOVÉ a BLÁHOVÁ, Marie, ed. Husitská kronika; Píseň o vítězství u Domažlic. Vyd. 2., opr.; (Ve Svobodě 1.). Praha: Svoboda, 1979. 427 s. cnb000162759. S. 40–42 a 334.↑ PORÁK, Jaroslav a KAŠPAR, Jaroslav. Ze starých letopisů českých. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1980. 576 s. cnb000197798. S. 61 a 473.↑ VAVŘINEC Z BŘEZOVÉ a BLÁHOVÁ, Marie, ed. Husitská kronika; Píseň o vítězství u Domažlic. Vyd. 2., opr.; (Ve Svobodě 1.). Praha: Svoboda, 1979. 427 s. cnb000162759. S. 71.↑ Malá československá encyklopedie. 4. díl. Praha: Academia, 1986. 989 s. cnb000125650. S. 872.↑ Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. 11 díl. V Praze: J. Otto, 1897. 1066 s. cnb000277218. S. 792.↑ VAVŘINEC Z BŘEZOVÉ a BLÁHOVÁ, Marie, ed. Husitská kronika; Píseň o vítězství u Domažlic. Vyd. 2., opr.; (Ve Svobodě 1.). Praha: Svoboda, 1979. 427 s. cnb000162759. S. 223.↑ PEKAŘ, Josef. Žižka a jeho doba. 3. vyd. (díl 1. a 2.), 2. vyd. (díl 3. a 4.), 1. vyd. v 1 sv. Praha: Odeon, 1992. ISBN 80-207-0385-3. [I. díl, s. 236.]↑ MOLNÁR, Amedeo, ed. Slovem obnovená: čtení o reformaci. 1. vyd. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1977. 265 s. cnb000460704. S. 51.↑ Neue Deutsche Biographie. Svazek 4. Berlin: Duncker & Humblot, 1959. ISBN 3-428-00185-0. Kapitola Drändorf, Johann von, s. 96. (německy) ↑ ŠMAHEL, František. Husitská revoluce. 4., Epilog bouřlivého věku. Vyd. 2., Ve vydavatelství Karolinum 1. Praha: Univerzita Karlova, 1996. 550 s. ISBN 80-7184-072-6. S. 124–125.↑ TUMPACH, Josef, ed. a PODLAHA, Antonín, ed. Český slovník bohovědný. Díl 2., Bascath – církevní rok (sešity 22–41). Praha: Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba, 1913-1916. 951 s. cnb000308871. S. 296–297.↑ Ökumenisches Heiligenlexikon [online]. Rev. 19.11.2014 [cit. 2018-10-15]. Kapitola Johannes Vallière. (německy) ↑ Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online (GAMEO) [online]. [cit. 2018-10-18]. Kapitola Sattler, Michael (d. 1527). (anglicky) ↑ Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online (GAMEO) [online]. [cit. 2018-10-19]. Kapitola Mittermaier, Hans (d. 1529). (anglicky) ↑ KALINA, Jan. Novokřtěnci v habsburské monarchii. Bakalářská práce. Vedoucí práce: doc. PhDr. Jan Županič, Ph.D. Ústav světových dějin. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Praha 2011. 58 stran. [O upálení Michaela Kürschnera je zmínka na str. 19.] Dostupné online↑ Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online (GAMEO) [online]. [cit. 2018-10-18]. Kapitola Kürschner, Michael (d. 1529). (anglicky) ↑ KALINA, Jan. Novokřtěnci v habsburské monarchii. Bakalářská práce. Vedoucí práce: doc. PhDr. Jan Županič, Ph.D. Ústav světových dějin. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Praha 2011. 58 stran. [O Blaurockovi je pojednáno na str. 17–19.] Dostupné online↑ Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online (GAMEO) [online]. [cit. 2018-10-18]. Kapitola Blaurock, Georg (ca. 1492-1529). (anglicky) ↑ KALINA, Jan. Novokřtěnci v habsburské monarchii. Bakalářská práce. Vedoucí práce: doc. PhDr. Jan Županič, Ph.D. Ústav světových dějin. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Praha 2011. 58 stran. [O upálení Langeggera je zmínka na str. 19.] Dostupné online ↑ Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online (GAMEO) [online]. [cit. 2018-10-18]. Kapitola Langegger, Hans (d. 1529). (anglicky) ↑ 16x16px Dílo 1911 Encyclopædia Britannica/Molko ve Wikizdrojích (anglicky)↑ Thaddeus, Fr. "Blessed John Forest." The Catholic Encyclopedia. Vol. 8. New York: Robert Appleton Company, 1910. [Cit. 20.10.2018.] Dostupné online↑ Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online (GAMEO) [online]. [cit. 2018-10-20]. Kapitola Paulus van Drunen (d. 1538). (anglicky) ↑ Francisco de San Román na webu protestantedigital.com [cit. 21.10.2018] (španělsky)↑ 16x16px Dílo 1911 Encyclopædia Britannica/Wishart, George ve Wikizdrojích (anglicky)↑ NOVÁK, Otakar, ed. et al. Slovník spisovatelů. Francie, Švýcarsko, Belgie, Lucembursko. 1. vyd. Praha: Odeon, 1966. 699 s. cnb000204480. S. 207.↑ Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online (GAMEO) [online]. [cit. 2018-10-21]. Kapitola Boucher, Joan (ca. 1490-1550). (anglicky) ↑ Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. 15. díl. V Praze: J. Otto, 1900. 1066 s. cnb000277218. S. 693. Dostupné online↑ Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. 21. díl. V Praze: J. Otto, 1904. 1072 s. cnb000277218. S. 700. Dostupné online↑ 16x16px Dílo 1911 Encyclopædia Britannica/Carnesecchi, Pietro ve Wikizdrojích (anglicky)↑ KACHNÍK, Josef. Dějiny filosofie. V Praze: Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba, 1904. 380 s. cnb000575619. S. 175.↑ Dona Beatriz na webu metmuseum.org (cit. 22.10.2018)↑ Maria Barbara Carillo na webu Humanist Centre (cit. 22.10.2018)↑ Voltaire. Voltaire: myslitel a bojovník. 2. svazek. Církev, stát a právo. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1957. 513 s. cnb000727860. S. 332–358 a 475.↑ Qui Etait le Chevalier de la Barre? na webu laicite1905.com [cit. 22.10.2018] (francouzsky)
dbpedia-owl:wikiPageID
  • 32564 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
  • 19281 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
  • 222 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
  • 16550083 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-owl:wikiPageWikiLinkText
  • Seznam lidí upálených jako kacíři
dcterms:subject
rdfs:comment
  • Seznam upálených je seznam zatvrzelých nebo znovu upadlých heterodoxních, které církev, především katolická, nechala upálit. Je seřazen chronologicky, podle data popravy. Na hispánském poloostrově auto-da-fé probíhala v letech 1481–1826, v Mexiku v letech 1528–1850. Basil Lékař († 1118) – mnich a lékař, vůdce bogomilů v Konstantinopoli; v roce 1115 ho císař Alexios I. Komnenos uvěznil, a protože se nezřekl svých bludů, byl upálen.
rdfs:label
  • Seznam lidí upálených jako kacíři
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of